Likwidacja szkód i pomoc w przypadku szkody komunikacyjnej bezgotówkowo

Jest kolizja, a Ty jesteś poszkodowanym. Jak to zwykle bywa w takich nieplanowanych sytuacjach – na pewno śpieszyłeś się akurat na ważne spotkanie. I co teraz? Wzywać policję i tracić cenne minuty? A może lepiej napisać oświadczenie, jeśli sprawca zdaje sobie sprawę, że to on zawinił?

Faktycznie, jeśli nie ma rannych, a auto nie wymaga odholowania – wystarczy spisać wspólną deklarację ze wskazaniem sprawcy zdarzenia i można kontynuować podróż. W tym celu sięgnij do schowka w aucie po wzór oświadczenia. No tak, ale kto by woził ze sobą taki dokument? Przecież szkody zdarzają się wszystkim tylko nie nam… Sprawca oczywiście też nie ma, a Ty zaczynasz w duszy przeklinać, że nie wydrukowałeś takiego wzoru z internetu (przynajmniej zrób to teraz – będzie na przyszłość).

Jeśli nie masz gotowego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, znajdź jakąkolwiek kartkę formatu A4 na której sprawca zdarzenia własnoręcznie wypisze niezbędne informacje o szkodzie czyli:

  • dane osobowe uczestników kolizji (imiona i nazwiska sprawcy oraz poszkodowanego, adresy, numery telefonów, a także dane wynikające z prawa jazdy – numery dokumentów, daty wydania i ważności),
  • dane z polisy sprawcy (nazwa firmy ubezpieczeniowej i numer polisy OC – jako poszkodowany koniecznie zwróć uwagę na okres ubezpieczenia, polisa musi być ważna!),
  • dane ewentualnych świadków kolizji (wystarczą imiona i nazwiska oraz numer telefonu),
  • w miarę dokładny opis zdarzenia (można narysować szkic z układem drogi, kierunkami jazdy samochodów, pozycjami aut w momencie kolizji, znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną oraz nazwami ulic) z uwzględnieniem widocznych uszkodzeń poszkodowanego pojazdu,
  • podpisy kierujących pojazdami.

Jak kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy?

Po spisaniu wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub orzeczeniu winy przez policję, powinieneś skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. Możesz to zrobić osobiście, zgłaszając się do oddziału danej firmy ubezpieczeniowej, telefonicznie, dzwoniąc na infolinię towarzystwa lub online przez internet. Która forma jest najwygodniejsza? W przypadku jeśli szkoda jest relatywnie dużego kalibru, tzn. gdy auto wymaga odholowania, najrozsądniej jest zadzwonić do ubezpieczyciela od razu z miejsca kolizji. Firmy ubezpieczeniowe mają podpisane umowy z podmiotami świadczącymi usługi assistance na terenie całego kraju, dlatego – niezależnie od lokalizacji – pomoc drogowa powinna pojawić się maksymalnie do godziny od zgłoszenia takiej potrzeby. Kierowca holownika najczęściej może zrobić pierwsze zdjęcia po szkodzie, co ułatwi proces jej likwidacji.

Jeśli jednak doszło jedynie do względnie niedużych uszkodzeń i możesz kontynuować podróż autem, nie ma potrzeby kontaktowania się od razu po wypadku. W takiej sytuacji radzimy zgłosić szkodę online poprzez formularz na stronie ubezpieczyciela sprawcy (o ile firma ubezpieczeniowa przewiduje taki sposób zgłoszenia). Jest to wygodna forma poinformowania o zdarzeniu, ponieważ unikasz minut straconych w kolejce oczekujących na połączenie z ubezpieczycielem, a jednocześnie możesz samodzielnie uzupełnić niezbędne we wniosku dane odnośnie Ciebie i sprawcy. Odradzamy na pewno kontakt osobisty – po co stać w kolejkach aż miła pani w okienku wypełni wniosek, skoro możemy to zrobić sami, szybciej i bez wychodzenia z domu?

Terminy zgłoszenia szkody z OC

A co jeśli uszkodzenia są na tyle niewielkie, że kompletnie „szkoda” nam teraz na nie czasu? Czy są jakieś terminy, które obligują do zgłoszenia zdarzenia „tu” i „teraz”? Pamiętaj, że to Ty jesteś poszkodowanym, więc skutki kolizji powinny być jak najmniej dotkliwe dla Twojego komfortu życia. Jeśli chcesz szkodę zgłosić np. dopiero po powrocie z wakacji – Twój wybór. Generalna zasada wynikająca z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego mówi o trzyletnim terminie zgłoszenia roszczenia (choć w przypadku szkody na osobie, która jest wynikiem przestępstwa, ten termin jest wydłużony aż do 20 lat). Szkody mają tendencje do zwiększania się z upływem czasu. Lepiej więc naprawić pojazd zanim ten pokolizyjny defekt przyczyni się do poważniejszej awarii lub – co gorsza – kolejnej stłuczki.

Prawa i obowiązki w toku likwidacji szkody

Jakie masz prawa i obowiązki w toku likwidacji szkody? Czym jest postępowanie likwidacyjne? Jakie skutki ma zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela? Co trzeba dostarczyć zakładowi ubezpieczeń w toku postępowania? Jakie masz prawa i obowiązki na poszczególnych etapach likwidacji szkody?

1. Czym jest postępowanie likwidacyjne?

Przez postępowanie likwidacyjne, które prowadzi zakład ubezpieczeń rozumie się wszystkie czynności faktyczne i prawne, które służą określeniu odpowiedzialności sprawcy (np. faktyczne okoliczności zdarzenia, rozmiar i wysokość szkody), a także wypłacie odszkodowania osobie poszkodowanej.

Kodeks cywilny reguluje stopień należytej staranności dłużnika (tutaj ubezpieczyciela) przy wykonywaniu zobowiązania (art. 355 § 2 k.c.) oraz wskazuje, że powinien on wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu, mając przy tym na uwadze zasady współżycia społecznego oraz ustalonym zwyczajom.
W toku postępowania likwidacyjnego między poszkodowanym a ubezpieczycielem nawiązana zostaje relacja, która charakteryzuje się brakiem równości stron. Zakład ubezpieczeń jest instytucją, która ma nieporównanie większe zasoby, możliwości i instrumenty prawne, by forsować realizację własnych interesów. Poszkodowany, który najczęściej jest osobą fizyczną, ma bardzo ograniczone zdolności wpływania na stanowisko ubezpieczyciela, w takim zakresie jak ustalenia faktyczne dotyczące odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czy wysokość szkody.

Ma to odbicie w fakcie, że postępowanie likwidacyjne w zakresie szczegółowych zasad i warunków jego przeprowadzania, nie jest regulowane przez żadne przepisy prawa. To samo odnosi się do reklamacji i skarg, które na takie postępowanie mogą być składane przez poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń. Trzeba tutaj w dużej mierze polegać na praktyce i zwyczajach ukształtowanych przez ubezpieczycieli.

Pomimo tych niekorzystnych cech, należy pamiętać, że inaczej niż stanowi ogólna zasada w sporach cywilnoprawnych, wygląda w tym przypadku ciężar dowodu. Ponieważ likwidacja szkody ma charakter niesporny, poszkodowany ma w gruncie rzeczy niewiele obowiązków dotyczących udowodnienia odpowiedzialności sprawcy. Jedynym wymogiem jest udokumentowanie szkody powstałej wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego. Ciężar ustalenia stanu faktycznego i związanej z nim odpowiedzialności spoczywa w zasadniczej mierze na ubezpieczycielu.

Zakład ubezpieczeń jest podmiotem zaufania publicznego, który z racji profesjonalnej działalności ubezpieczeniowej jest zobowiązany do zachowania wysokich standardów, jeśli chodzi o realizowanie swoich zadań. Ponieważ jedną z ról, w jakich występuje, jest bycie dłużnikiem wobec wierzyciela, którym jest poszkodowany, należy odnieść te wymogi także do procesu likwidacji szkody.

2. Najważniejsze prawo – zgłoszenie szkody

Zanim otrzymasz odszkodowanie, które w pełni pokryje poniesione straty, musisz zwrócić się do ubezpieczyciela z ich zgłoszeniem. Jako osoba poszkodowana masz prawo zrobić to w dowolnej formie (telefonicznie, elektronicznie, pisemnie), a dokonane przez ciebie zgłoszenie rodzi po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązek rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego w terminie 7 dni.

Warto pamiętać o tym, że zgłoszenie szkody musi zawierać twoje dane jako osoby zgłaszającej (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) oraz informacje dotyczące zdarzenia: data, miejsce, opis szkody, numer polisy ubezpieczonego. Warto od razu podać numer konta bankowego, na który powinno zostać wpłacone odszkodowanie.
Jako osoba poszkodowana możesz od razu podać wysokość roszczeń, których spełnienia żądasz, ale pamiętaj, że ich wysokość musi być uzasadniona i potwierdzona poprzez przekazaną ubezpieczycielowi dokumentację.
Oczywiście możesz przekazać pełnomocnictwo do zgłoszenia szkody osobie trzeciej np. kancelarii, która w twoim imieniu dokona wszelkich niezbędnych czynności.

3. Najważniejszy obowiązek – przekazanie dokumentacji

Po dokonaniu zgłoszenia powinieneś otrzymać od zakładu ubezpieczeń informację, jakie dokumenty są konieczne w celu ustalenia odpowiedzialności (o ile te przekazane w trakcie zgłaszania szkody są niewystarczające). Zakres dokumentacji, którą należy przekazać mocno różni się w zależności od rodzaju i wielkości szkody, a także złożoności samego zdarzenia (np. liczba uczestników). W tym miejscu ważna jest zasada, że ubezpieczyciel nie może nakładać na poszkodowanego obowiązku dostarczenia dokumentów, których uzyskanie powodowałoby nadmierne trudności lub koszty. Tym bardziej nie może żądać dokumentów, które sam ma prawo uzyskać na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
To ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzić proces ustalenia odpowiedzialności i nie może przerzucać tego obowiązku na inne podmioty – np. czekać na potwierdzenie okoliczności szkody przez sprawcę.

4. Prawa poszkodowanego dotyczące oględzin i metod likwidacji szkody

Często, aby określić wysokość szkody, trzeba dokonać oględzin zniszczonego pojazdu lub innego przedmiotu szkody. Zakład ubezpieczeń zazwyczaj organizuje wizytę rzeczoznawcy, który ma za zadanie rzetelnie ustalić rozmiar i wartość strat. Jeśli na tym etapie masz wątpliwości, co do zasadności poczynionych ustaleń, twoim prawem jest zgłoszenie zastrzeżeń rzeczoznawcy lub innemu pracownikowi zakładu ubezpieczeń. Powinny zostać zorganizowane kolejne oględziny, a gdyby tak się nie stało możesz zlecić je niezależnemu rzeczoznawcy. Koszt, jaki w związku z tym poniesiesz podlega zwrotowi przez ubezpieczyciela.
Jeśli chodzi o wybór sposobu likwidacji szkody, to masz prawo dokonać wyboru w tym zakresie. Możesz zdecydować, że odszkodowanie ma być wypłacone na podstawie kosztorysu, faktur za dokonaną naprawę lub porozumienia z serwisem, który sam rozliczy się z zakładem ubezpieczeń.

Pamiętaj, że prawo do otrzymania pełnego odszkodowania nie jest uzależnione od dokonania naprawy uszkodzonej rzeczy. Oznacza to, że przy wyborze kosztorysu, jako podstawy określenia wysokości szkody, nie masz obowiązku wcześniej, ani później dokonać naprawy na kwotę w nim określonej.

Ubezpieczyciel nie ma prawa skreślać cen lub pozycji z kosztorysów lub faktur, a także wpisywać tam swoich kwot. Każda odmowa uznania w części lub całości roszczeń poszkodowanego musi mieć bowiem odpowiednią formę i być mu dostarczona we właściwym terminie (30 dni). Najważniejszymi elementami takiej odmowy są: uzasadnienie poparte stanem faktycznym, wskazanie przyczyn odmowy, pouczenie o prawie do dochodzenia roszczeń przed sądem. Odmowa przekazana poszkodowanemu, która nie zawiera któregoś z elementów może być łatwo podważona.

Możesz też stwierdzić, że najłatwiej będzie dać pełnomocnictwo do likwidacji szkody serwisowi, który dokona naprawy i rozliczy się z zakładem ubezpieczeń. Jednak, jeśli dojdzie do sporu pomiędzy tymi dwoma podmiotami, serwis ma prawo obciążyć cię kwotą, której wypłaty odmówił mu ubezpieczyciel. Pamiętaj, że ty z kolei masz prawo zwrotnie obciążyć tą kwotą ubezpieczyciela.

Likwidacja szkód z OC sprawcy PZU, ErgoHestia, Warta, Allianz bezgotówkowo

Podobno przydarzył ci się wypadek i twój ubezpieczeniowiec powiedział Ci, że musisz przeprowadzić likwidację szkód z OC sprawcy PZU, Ergo, Hestia, Warta, Allianz. Myślisz pewnie, że czeka cię masa uciążliwej biurokracji z którą sam sobie nie poradzisz. Cóż, musimy przyznać Ci rację – jest z tym masa kłopotów, ale chcemy cię też uspokoić, ponieważ nie…

Likwidacja szkody z OC sprawcy PZU, ErgoHestia, Warta, Allianz bezgotówkowo

Jeśli twoją ubezpieczalnią jest PZU, Ergo, Hestia, Warta, Allianz, lub jakakolwiek inna spółka ubezpieczeniowa i chcesz dokonać likwidacji szkody z OC sprawcy, wiedz, że trafiłeś w dziesiątkę. Nikt tak, jak my, nie przeprowadza likwidacji szkód. Dzieje się tak za sprawą naszego rewolucyjnego programu, któremu zaufały już setki naszych klientów. Charakteryzuje go przede wszystkim pełen profesjonalizm,…

Likwidacja szkody komunikacyjnej PZU, ErgoHestia, Warta, Allianz bezgotówkowo

W likwidacji szkody komunikacyjnej PZU, Ergo, Hestia, Warta, Allianz, lub jakiekolwiek innego ubezpieczyciela najgorszy jest ogrom biurokracji, który spada na człowieka jak grom z jasnego nieba. Raptem musisz wypełnić sterty formularzy, kontaktować się z rzeczoznawcą, szukać warsztatu, który wykonuje likwidację szkód komunikacyjnych PZU, Ergo, Hestia, Warta, Allianz, a to czasami nie jest łatwe. A co,…

Likwidacja szkód komunikacyjnych PZU, ErgoHestia, Warta, Allianz bezgotówkowo

Dla wszystkich klientów grup ubezpieczeniowych PZU, Ergo, Hestia, Warta i Allianz powstała nowa, rewolucyjna oferta likwidacji szkód komunikacyjnych. Dotychczas, gdy przydarzył Wam się wypadek, musieliście użerać się z ubezpieczycielami, dzwonić po rzeczoznawców, czekać na decyzją co do refundacji kosztów naprawy auta. Trwało to tygodniami, a wy, nie dość że mieliście swoje problemy, dokładano Wam ich…

Likwidacja szkody PZU, ErgoHestia, Warta, Allianz bezgotówkowo

Jeśli Twoim ubezpieczycielem jest PZU, Ergo, Hestia, Warta, Allianz lub jakakolwiek inna grupa ubezpieczeniowa, wiedz, że mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Warsztat Hess specjalnie z myślą o klientach takich jak Ty uruchomił specjalną usługę likwidacji szkody, która charakteryzuje się przede wszystkim znikomym udziałem samego zainteresowanego. Wiemy, ile nerwów może kosztować człowieka likwidacja szkody,…

Likwidacja szkód PZU, ErgoHestia, Warta, Allianz bezgotówkowo

Nieważne w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym ubezpieczasz swój samochód, ponieważ jeśli chodzi o likwidację szkód, jesteśmy w stanie załatwić ją za Ciebie u każdego ubezpieczyciela. Nie ważne, czy chodzi o PZU, Ergo, Hestia, Warta, czy Allianz – wystarczy jeden telefon do nas, by twój problem został rozwiązany. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Warsztat Hess uruchomił usługę…

Likwidacja szkód z OC sprawcy bezgotówkowo

Wielu klientów naszego warsztatu mówiło nam, że nie ma nic gorszego niż domaganie się likwidacji szkód z OC sprawcy. Wiemy, że tego typu nieprzyjemne sprawy mogą ciągnąć się tygodniami, ale jeśli już uda wam się wyegzekwować likwidację szkód z OC sprawcy, mamy dla Was rewelacyjną ofertę. Co byście powiedzieli na to, że wszystkie pozostałe formalności…

Likwidacja szkody z OC sprawcy bezgotówkowo

Jeśli byłeś poszkodowany w wypadku samochodowym, wiesz pewnie, ile nerwów kosztuje człowieka, by wywalczyć likwidację szkody z OC sprawcy. Jeśli jednak udało Ci się, nie zwlekaj i skorzystaj z naszej rewelacyjnej oferty bezgotówkowej likwidacji szkód. Co zyskujesz? Przede wszystkim spokojną głowę, ponieważ poza zadzwonieniem do nas i złożeniem kilku podpisów, nie musisz robić absolutnie nic.…

Likwidacja szkody komunikacyjnej bezgotówkowo

Likwidacja szkody komunikacyjnej może być niekiedy równie stresująca, co samo uczestnictwo w wypadku. Dzieje się tak za sprawą złożoności samego procesu oraz przez wzgląd na liczbę dokumentów oraz czasu, jaki trzeba poświęcić, by towarzystwo ubezpieczeniowe stanęło na wysokości zadania. Warsztat Hess wychodzi naprzeciw naszym klientom i uruchamia nową usługę polegającą na likwidacji szkody komunikacyjnej w…

Likwidacja szkód komunikacyjnych bezgotówkowo

Wam, albo Waszym bliskim przydarzył się wypadek? Nie przejmujcie się. Zdarza się nawet najlepszym. Likwidacja szkód komunikacyjnych niesie jednak za sobą wiele uciążliwej papierologii, w której ciężko w pojedynkę się rozeznać. Dlatego też samochodowy Hess uruchomił unikalną usługę likwidacji szkód komunikacyjnych praktycznie bez udziału klienta. Jedyne, co musicie zrobić, żebyśmy mogli rozpocząć procedurę likwidacji szkód,…

Likwidacja szkody bezgotówkowo

Likwidacja szkody to dość skomplikowany proces, którego usługa blacharsko – lakiernicza jest zaledwie małą częścią. Rozpoczyna się już w momencie, w którym auto holowane jest do warsztatu. Już na tym etapie warsztat samochodowy Hess wyróżnia się spośród konkurencji oferując nieodpłatne holowanie auta wprost do naszej siedziby. Później, gdy auto znajduje się już w warsztacie, dokonujemy…

Likwidacja szkód bezgotówkowo

Jak powszechnie wiadomo, wypadki zdarzają się nawet najlepszym kierowcom. Likwidacja szkód  to długotrwały i często skomplikowany proces, który może przysporzyć poszkodowanemu wielu zmartwień. W trosce o naszych klientów i ich dobre samopoczucie, warsztat samochodowy Hess uruchomił właśnie nową, rewolucyjną usługę polegającą na likwidacji szkód z jak najmniejszym udziałem naszych klientów. Wybierając nasz warsztat, będziecie musieli…

Zadzwoń lub wypełnij formularz zapytania

Samochód zatrzymał się na drodze lub nie odpala?

  • Opisz nam problem z Twoim samochodem
  • Co się dzieje?
  • Jakie dźwięki wydaje samochód?
  • Czy trzeba zorganizować lawetę?
  • Czy z samochodu wycieka olej?

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń!

tel.: +48 22 298 58 33
tel.: +48 513 212 319

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Obsługujemy następujące dzielnice Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz. Zapraszamy do naszego warsztatu!